Review
2010-08-25 香港通識教育會 「通識教育科」交流會 題目:獨立專題探究
時間:下午2時正至下午4時正
日期:2010年8月25日(三)
地點:九龍彌敦道555號九龍行五樓
人數:35人(先到先得)
導師:許振隆(會長)、黃家樑(副會長)